Adatvédelmi tájékoztató

 

A http://matraivanda.hu/ internetes weboldal tulajdonosa Mátrai Vanda Beatrix egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő). Jelen Adatvédelmi tájékoztató célja a Szolgáltató adatkezelési politikájának írásban történő rögzítése és annak tartalmáról a http://www.matraivanda.hu weboldal Felhasználói részére történő tájékoztatása.

 

Ezen tájékoztató hatálya Mátrai Vanda honlapján (http://www.matraivanda.hu/) és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. A http://www.onfejlesztotreningek.hu/ domain név át van irányítva a http://matraivanda.hu/ domainre. Mátrai Vanda Beatrix egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

 

Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a http://www.matraivanda.hu weboldal Felhasználói érdekeinek szem előtt tartásával az adatvédelmi és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járjon el. A mindezek során a Szolgáltató tudomására jutott információkat Szolgáltató üzleti titokként kezelni.

Szolgáltató a http://www.matraivanda.hu weboldal Felhasználói személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azokat az adatbiztonsági (technikai és szervezési) intézkedéseket, illetve kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó előírások érvényesülését szolgálják.


Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.

 

 

Adatkezelő

 

Név: Mátrai Vanda Beatrix egyéni vállalkozó
Székhely: 1145 Budapest, Torontál utca 47.
Telefon: 0620/5599-854
E-mail cím: info@matraivanda.hu
Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 37946287
Adószám: 74275630-1-42
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH- 92114

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Mátrai Vanda, a www.matraivanda.hu (www.onfejlesztotreningek.hu) weboldal használata során megadott személyes adatokat kizárólag a tréningekre történt jelentkezés teljesítéséhez, a termékmegrendelések teljesítéséhez, a honlapon történő regisztráció, hírlevél küldés, marketing céljából tárolja. Mátrai Vanda Beatrix egyéni vállalkozó az adatokat a törvényben előírtaknak megfelelően gyűjti és kezeli, harmadik félnek nem adja ki.

 

 

Definíciók

 

 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 15. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 16. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 17. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 18. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

 

Alapelvek

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

 

Kezelt személyes adatok

 

Hírlevél feliratkozáshoz a felhasználónak kötelezően meg kell adnia nevét és e-mail címét. A szolgáltatásokra való jelentkezésnél meg kell adni a nevét, email címét, számlázási címét, postázási címét és a telefonszámát.

 

 

Adatkezelés jogalapja, célja

 

A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 

A rendszer használata során automatikusan rögzítésre kerülnek anonim adatok, amelynek célja kizárólag statisztika készítése, és az informatikai rendszer technikai monitorozása a hibamentes üzemeltetés és a továbbfejlesztési lehetőségek meghatározása érdekében.

 

Szolgáltató a hírlevél során megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja tovább, s a hírlevél alján leiratkozási lehetőséget biztosít, valamint felhasználó adatai törlését, módosítását bármikor írásban is kérheti az info@matraivanda.hu e-mail címen.

 

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével kezeli Szolgáltató. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak Szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

Mátrai Vanda Beatrix egyéni vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket. Abban az esetben, ha az adatközlő nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 

Hírlevelek küldése

 

Az adatkezelés célja: tájékoztatás a www.matraivanda.hu (www.onfejlesztotreningek.hu) oldalon lévő szolgáltatásokkal kapcsolatban, aktuális információkról, akciókról. Reklámot is tartalmazó hírlevelek küldése a hírlevélre feliratkozók részére. A hírlevél feliratkozás során megadott adatok az informatikai rendszerben rögzítésre kerülnek.

 

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése

 

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

 

Adatkezelés időtartama: A hírlevél feliratkozás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a levél végén található „Leiratkozom” linkre kattintva.

 

A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módon is lehet kezdeményezni: e-mail útján az info@matraivanda.hu e-mail címen.

 

 

A szolgáltatásra (tréningekre) való jelentkezés

 

Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvétel, információátadás a tréningekkel kapcsolatosan és a számla kiállítása.

 

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Kezelt adatok köre: név, email cím, számlázási cím és a telefonszáma.

 

Adatkezelés időtartama: A szolgáltatás igénybevételére történő jelentkezés során megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

 

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módon lehet kezdeményezni: e-mail útján az info@matraivanda.hu e-mail címen.

 

 

A termék megrendelése

 

Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvétel, információátadás a rendeléssel kapcsolatosan és a számla kiállítása.

 

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Kezelt adatok köre: név, email cím, számlázási cím, postázási cím és a telefonszáma.

 

Adatkezelés időtartama: A szolgáltatás igénybevételére történő jelentkezés során megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

 

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módon lehet kezdeményezni: e-mail útján az info@matraivanda.hu e-mail címen.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

A hírlevél feliratkozás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a levél végén található leiratkozó linkre kattintva.

 

A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon is lehet kezdeményezni: e-mail útján az info@matraivanda.hu e-mail címen.

 

Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Az érintettek jogai

 

 1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 2. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 3. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 4. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
 5. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 6. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 7. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 

Jogorvoslat

 

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 2. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 3. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 4. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 5. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 6. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
 7. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Egyéb rendelkezések

 

A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. 

 

Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és, hogy azokhoz a Felhasználók és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelen tájékoztatót módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a szolgáltatás használatával Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a módosított tájékoztatóban foglaltakat.